اعضا - مهدیه انوش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدیه انوش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 جایزه بهترین پروژه تحقیقاتی ارایه شده در کنگره IPSC2010 1389
2 استاد نمونه منتخب دانشگاه علوم پزشکی زنجان از دانشکده داروسازی در سال 1391 اردیبهشت 1392
3 مدیر بهترین گروه آموزشی پژوهشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی زنجان از دانشکده داروسازی در سال 1391 اردیبشت 1392
:: ::