اعضا - مهدیه انوش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدیه انوش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 THE EFFECTS OF GARLIC EXTRACT ON THE INFLAMMATORY PATHWAYS IN HEPATIC INJURY M. Anoush, M. A. Eghbal, F. Fathi azad 10th world congress on inflammation ,Paris/ France 2011 پوسترى
2 Evaluation of the effects of organosulfur compounds on different aspects of Acetaminophen injuries against hepatocytes Mahdieh Anoush- Mohammad Ali Eghbal, Hossein Hamzey IPSC 2010 شفاهى
3 Cytoprotection by Onion Extract against Acetaminophen-induced oxidative stress in freshly isolated rat hepatocytes Mohammad Ali Eghbal ,Mahdieh Anoush, Nazli Saeedi, Solmaz esna ashari, S.A Ghoreyshi IPSC زنجان 2010 پوسترى
4 بررسی و مرور اثرات ضد دردی آنتی هیستامین ها زهرا شاه محمدی- مریم کرم زاده- مهدیه انوش همایش بین المللی دانشجویان علوم پزشکی- اصفهان-ایران 1390 پوسترى
5 قرآن و آموزش بهداشت نیلوفر حاجیانی - حبیب صبوحی-- مهدیه انوش همایش سراسری قران پژوهی و طب 1389 پوسترى
6 قران و خواص درمانی آب زهرا جوراحمد- مهدیه انوش همایش سراسری قران پژوهی و طب 1389 شفاهى
:: ::