اعضا - مهدیه انوش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدیه انوش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر نظارت بر تجویز و مصرف منطقی دارو استان زنجان معاونت غذا ودارو 1388 1390
2 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 1391
3 مدیر گروه فارماکوتراپی و سم شناسی دانشکده داروسازی دانشکده داروسازی 1390 تا کنون
:: ::