اعضا - مهدیه انوش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدیه انوش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 مطالعات رفتاري بر روي مدل هاي حيواني 1388
2 جداسازي سلول هاي كبدي 1388
3 مطالعات فيتوشيمي بر روي عصاره هاي گياهي با HPLC 1387
4 مطالعات توكسيكولوژي و فارماكولوژي سلولي بر روي سلول هاي كبدي و ميتوكندريها 1387
5 مطالعات بر روي تحمل و وابستگي ناشي از مورفين در مدل هاي حيواني 1387
6 بررسي داروهاي ضد تشنج و مدلهاي حيواني ايجاد تشنج 1388
7 مطالعه بر روی انواع حافظه 1388
:: ::