اعضا - مهدیه انوش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدیه انوش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فارماکولوژی داروسازی 1 1387-1388 زنجان (تاریخ اولین تدریس)
2 فارماکولوژی داروسازی2 1388 زنجان(تاریخ اولین تدریس)
3 زبان تخصصی 1387-1388 زنجان(تاریخ اولین تدریس)
4 واژه شناسی پزشکی 1388 زنجان(تاریخ اولین تدریس)
5 فارماکولوژی عملی 1388 زنجان(تاریخ اولین تدریس)
6 فارماکولوژی برای دانشجویان پرستاری (کارشناسی ارشد) 1388 زنجان(تاریخ اولین تدریس)
7 فارماکولوژی برای دانشجویان دندانپزشکی 1390زنجان(تاریخ اولین تدریس)
8 فارماکولوژی برای دانشجویان هوشبری 1393زنجان(تاریخ اولین تدریس)
9 فارماكولوژي براي كارشناسي تكنسين اتاق عمل 1388-1389(تاریخ اولین تدریس)
10 فارماكولوژي 1 برای کارشناسی مامایی 1389(تاریخ اولین تدریس)
11 فارماكولوژي2 برای کارشناسی مامایی 1389(تاریخ اولین تدریس)
12 فارماکولوژی 1 برای دانشجویان پزشکی 1388(تاریخ اولین تدریس)
13 فارماکولوژی 2 برای دانشجویان پزشکی 1388(تاریخ اولین تدریس)
14 فارماکولوژی برای دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی 1390(تاریخ اولین تدریس)
15 فارماکولوژی برای دانشجویان پی اچ دی انگل شناسی 1391(تاریخ اولین تدریس)
16 فارماکولوژی برای دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی داخلی جراحی
17 فارماکولوژی برای دانشجویان پی اچ دی نانوتکنولوژی 1393زنجان(تاریخ اولین تدریس)
18 فارماکولوژی برای دانشجویان پی اچ دی مطالعات اعتیاد ۱۳۹۴زنجان(تاریخ اولین تدریس)
19 کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 1390زنجان(تاریخ اولین تدریس)
20 کار آموزی داروخانه شهری 1390زنجان(تاریخ اولین تدریس)
:: ::