اعضا - علی اسدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی اسدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 ليسانس بهداشت محيط علوم پزشکی شهيد بهشتی تهران ايران 78/11/20
2 فوق ليسانس مهندسی بهداشت محيط علوم پزشکی تهران تهران ايران 81/11/20
3 دکترای مهندسی بهداشت محيط علوم پزشکی اصفهان اصفهان ايران 87/7/8
:: ::