اعضا - علی اسدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی اسدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 طراحی تصفیه خانه آب دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
2 مدیریت فاضلاب صنعتی دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
3 سم شناسی محیط دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
4 مدیریت بهداشت محیط دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
5 تصفیه فاضلاب شهری دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
6 تصفیه آب دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
7 بهره برداری و نگه داری از تاسیسات آب و فاضلاب دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
8 طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
9 کلیات محیط زیست دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
10 شیمی محیط دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
11 تصفیه فاضلاب صنعتی دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
12 قوانین و مقررات محیط زیست و بهداشت محیط دانشکده بهداشت - 1387 تا حال حاضر
:: ::