اعضا - مهران محمدیان فضلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهران محمدیان فضلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

متولد 1349، شهر مقدس مشهد، دريافت فوق ديپلم بهداشت محيط از دانشگاه علوم پزشكي اهواز در سال 1370 ، دريافت ليسانس مهندسی بهداشت محيط از دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 1373 ، دريافت فوق ليسانس مهندسي بهداشت محيط از دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1376 ، شروع بكار بعنوان عضو هيأت علمي در دانشگاه علوم پزشكي زنجان در سال 1376 دريافت دكتراي مهندسی بهداشت محيط از دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1389 ، ارتقا به مرتبه علمی دانشیاری در سال 1394 و در حال حاضر سرپرست دفتر امور هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

:: ::