اعضا - حسین چیتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین چیتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 استادیار علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 8/88
2 عضو انجمن غدد درون ریز ایران انجمن غدد درون ریز ایران-تهران 1388
3 عضو مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک زنجان مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک زنجان 1388
4 عضو کمیته پژوهشی هیئت علمی بیمارستان ولیعصر(عج)زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388
5 عضو کمیته امتحانات دستیاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389
6 عضو هیئت داوران طرح های تحقیقاتی مرکز بیماریهای متابولیک زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388
7 عضو هیئت داوران طرح های تحقیقاتی مجله علمی-پژوهشی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388
8 معاونت پژوهشی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389
9 نائب رئیس انجمن دیابت زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389
10 معاونت آموزشی بیمارستان ولیعصر(غج) زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389
:: ::