اعضا - حسین چیتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین چیتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی فراوانی بیماریهای انسدادی ریه تشخیص داده نشده بالینی وتعیین ریسک فاتورهای بروز آنها دکتر حسین چیتی-دکتر مسعود علیالی-دکتر بهزاد حیدری-دکتر محمود حاجی احمدی دانشگاه علوم پزشکی بابل بیمارستان شهید بهشتی بابل تکمیل شده 1385
2 تعیین فراوانی سندرم متابولیک در درجات مختلف وزن نوجوانان شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران دکتر حسین چیتی-دکتر فرهاد حسین پناه-دکتر یداله محرابی-دکتر فریدون عزیزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پژوهشکده علوم غدد درون ریز تکمیل شده 1388
3 بررسی رابطه سندرم متابولیک با الگوهای اسپیرومتری در بالغین شرکت کننده در مطالعه قلب سالم زنجان دکتر حسین چیتی-دکتر صمد قدرتی-دکتر سعیده مظلوم زاده-دکتر امیری مقدم-دکتر سعیدپیروی-دکتر فاطمه فکرمندی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکزتحقیقات بیماریهای متابولیک زنجان در حال اجرا 1389
4 بررسی فراوانی سندرم متابولیک و فاکتورهای خطر قلبی-عروقی در جمعیت پزشکان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دکتر حسین چیتی-خانم دکتر سلطانی-خانم دکتر شکیبی دانشگاه علوم پزشکی زنجان شهر زنجان در حال اجرا 1389
:: ::