اعضا - حسین چیتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین چیتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 بررسی ارتباط سندرم متابولیک با بیماری انسدادی مزمن ریوی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر زنجان میترا اشرفی بیمارستان ولیعصر زنجان 1389
:: ::