اعضا - سعید آقا حسن کاشانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سعید آقا حسن کاشانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انكليسي متؤسط ضعيف
:: ::