اعضا - روح اله حاجی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: روح اله حاجی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مسئول بهداشت حرفه ای کره آلپ 1390 1393
2 مسئول بهداشت حرفه ای و ایمنی سوله باختر 1387 1390
3 مسئول بهداشت حرفه ای و ایمنی ایران تصفیه 1388 1398
:: ::