اعضا - روح اله حاجی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: روح اله حاجی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 تدوین برنامه ملی انطباق سلامت شغلی با تغییرات اقلیمی محمد رضا منظم پژوهشکده محیط زیست کل کشور تکمیل شده 1391
2 ارزیابی استرس حرارتی در شاغلین کارگاه های آجرپزی شهرستان قم روح اله حاجی زاده، فریده گلبابایی دانشگاه علوم پزشکی تهران استان قم تکمیل شده 1394
3 بررسی حوادث کارگاه های ساختمانی استان قم، حوادث ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی استان قم از سال 1388 تا 1391 روح اله حاجی زاده دانشگاه علوم پزشکی قم استان قم تکمیل شده 1393
4 بررسی تاثیر میدان مفناطیسی با فرکانس بی نهایت پایین بر میزان ترشح هورمون های TSH، T3، T4 و پاراتورمون بر روی جوشکاران قوس الکتریکی شرکت صنعت یدک دانشگاه علوم پزشکی قم استان قم تکمیل شده 1394
5 بررسی نقش درونگرایی و برون گرایی بر میزان آزردگی صوتی ناشی از آلودگی صوتی تکمیل شده -
6 اثر فرکانس صدا بر آزردگی صوتی، توجه انتخابی و زمان واکنش انسان تکمیل شده -
7 ارتباط بین میزان دوز مواجهه با صدا و کیفیت خواب و آزاردهندگی آن در کارگران روح اله حاجی زاده، محمد حسین بهشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
8 ارتباط درونگرایی، برون گرایی و عوامل دموگرافیک با میزان آزردگی صوتی در کارگران شاغل در صنایع روح اله حاجی زاده، محمد حسین بهشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
9 نقش بار کاری و ابعاد آن بر رضایت، استرس شغلی و سلامت زنان شاغل در مراکز بهزیستی تهران در سال 1394 روح اله حاجی زاده، محمد حسین بهشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
10 ارزیابی مواجهه کاربران تیلر با شتاب موثر و دوز ارتعاش دست و بازو و کل بدن و ارائه راهکارهای کنترلی جهت کاهش آن محمد حسین بهشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
11 بررسی حوادث شغلی ثبت شده در اداره شهرستان گناباد بر اساس نمودار پارتو در سال 88 تا 92 روح اله حاجی زاده، محمد حسین بهشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
12 ارتباط باركاري،رضايت و استرس شغلي با سلامت زنان شاغل در مراكز بهزيستي تهران در سال 1394 روح اله حاجی زاده، محمد حسین بهشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تکمیل شده -
:: ::