اعضا - روح اله حاجی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: روح اله حاجی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 صدا و ارتعاش در محیط کار دانشگاه علوم پزشکی قم- 1396
2 صدا و ارتعاش در محیط کار دانشگاه علوم پزشکی زنجان-1397
3 صدا و ارتعاش در محیط کار دانشگاه علوم پزشکی زنجان-1398
4 طراحی سیستم های کنترلی صدا و ارتعاش دانشگاه علوم پزشکی زنجان-1397
5 طراحی سیستم های کنترلی صدا و ارتعاش دانشگاه علوم پزشکی زنجان-1398
6 طراحی روشنایی در محیط کار دانشگاه علوم پزشکی زنجان-1398
7 روشنایی در محیط کار دانشگاه علوم پزشکی زنجان-1397
8 روشنایی در محیط کار دانشگاه علوم پزشکی زنجان-1398
:: ::