اعضا - مهسا زکی نژاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهسا زکی نژاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری ابهر
2 عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری ابهر
:: ::