اعضا - مهسا زکی نژاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهسا زکی نژاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 پرستار طرحی بیمارستان امدادی ابهر 1394 1394
2 پرستار بیمارستان سجاد(شهرام) 1394 1395
3 پرستار(مسول شیفت) بیمارستان محب کوثر 1395 1398
4 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارستان محب کوثر 1396 1398
5 مربی حق التدریسی دانشکده پرستاری ابهر 1398
6 عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری ابهر 1398
:: ::