اعضا - بهناز فلک الافلاکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهناز فلک الافلاکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 رتبه اول کشوری در نفرولوژی کودکان 1379
2 پزشک نمونه استانی 1385
3 استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386
4 پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386
5 استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389
:: ::