اعضا - بهناز فلک الافلاکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهناز فلک الافلاکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 تازه های اختلالات پتاسیم در کودکان فلک الافلاکی بهناز اولین کنگره کشوری نفرولوژی کودکان 1388 شفاهى
2 اپیدمیولوژی سنگهای ادراری در کودکان زنجانی فلک الافلاکی بهناز-- مظلوم زاده سعیده 20 کنگره بین المللی کودکان 1387 شفاهى
3 اسکرین ادراری نوزادان سالم فلک الافلاکی بهناز 19 کنگره بین المللی کودکان 1386 شفاهى
4 بررسی نفروتوکسیسیتی آنتی بیوتیکها در کودکان فلک الافلاکی بهناز 19 کنگره بین المللی کودکان 1386 پوسترى
5 ارزیابی درونی دستیاران بخش کودکان فلک الافلاکی بهناز-- معزی فرزانه-- ترابی زهره همایش کشوری آموزش در پزشکی 1385 پوسترى
6 کلینیکو پاتولوژی سندرم نفروتیک در کودکان ایرانی مدنی عباس-- فلک الافلاکی بهناز 12 کنگره بین المللی کودکان 1379 شفاهى
:: ::