اعضا - بهناز فلک الافلاکی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهناز فلک الافلاکی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Protective effect of breast milk against urinary tract infection Falakaflaki Behnaz-- Ahmadiafshar Akefeh Hong Kong Journal of Pediatrics 2010 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 THE OUTCOME OF IRANIAN CHILDREN ON CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS: THE FIRST REPORT OF IRANIAN NATIONAL REGISTRY HOUMAN N.*,ESFAHANI S.T.,MOHKAM M.,DERAKHSHAN ALI,GHEYSARI E.,VAZIRIAN SH.,MORTAZAVI F.A.S.,GHANEH SHERBAF F.,FALAK ALAFLAKI B. ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE 2009 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 Comparison of Nitrofurantoin and TMX for long term prophylaxis in children with recurrent UTI Falakaflaki Behnaz International Journal of Pharmacology 2007 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 بررسي اثر لواميزول در درمان كودكان مبتلا به سندرم نفروتيك ايديوپاتيك وابسته به استروئيد و يا با عودهاي مكرر فلک الافلاکي بهناز--مظلوم زاده سعیده-- لسان ناصر مجله علمی دانشاه علم پزشکی کرمانشاه 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 بررسي اثرات جنتامايسين بر دفع الکتروليت هاي ادراري در نوزادان بستري فلك الافلاكي بهناز--حبيبي مريم--جمشيدي محمدرضا مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 بررسي اثر درماني دسموپرسين بر شب ادراري كودكان 5 تا 14 ساله فلك الافلاكي بهناز--شريفي فرانك--ترابي سيده زهره--معزي فرزانه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 مقاومت آنتي بيوتيكي ميكروب هاي بيماري زاي شايع در كشت ادرار بيماران در بخش هاي اطفال، نوزادان، زنان و اعصاب مركز آموزشي، درماني ولي عصر (عج) زنجان ترابي سيده زهره--فلك الافلاكي بهناز--معزي فرزانه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 اثر حفاظتي شير مادر در پيشگيري از عفونت هاي ادراري کودکان زير يک سال فلاح رمضان--فلك الافلاكي بهناز مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 مطالعه كلينيكوپاتولوژي و نتايج درماني در كودكان مبتلا به سندرم نفروتيك اوليه مركز طبي كودكان مدني عباس--عطايي نعمت اله--فلك الافلاكي بهناز مجله دانشكده پزشكي تهران 1382 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 سير باليني، ريسك فاكتورهاي عود و پيامد طولاني مدت كودكان مبتلا به سندرم نفروتيك اوليه عطايي نعمت اله--مدني عباس--فلك الافلاكي بهناز مجله دانشكده پزشكي تهران 1382 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::