اعضا - لیلا احمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم لیلا احمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مسئول تسهیلات زایمانی ینگی کند سیدلر ایجرود علوم پزشکی زنجان 1380 1381
2 مسئول درمانگاه جعفربن موسی پیشوای ورامین دانشگاه شهید بهشتی تهران 1381 1382
3 مربی مامایی دانشگاه آزاد زنجان 1393 1395
4 مسئول کلینیک زنان بیمارستان بهمن زنجان بخش خصوصی 1393 1395
5 هیئت علمی بالینی طرح تعهد خدمت علوم پزشکی زنجان 1398 ----
:: ::