اعضا - عفت رفیعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عفت رفیعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 کسب رتبه 5 درصد بورد تخصصی – دوره 63
2 کسب رتبه یک بورد فوق تخصصی ریه – دوره 33
:: ::