اعضا - عفت رفیعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عفت رفیعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 پزشک مسئول مرکز درمانی سهرورد به مدت دو سال دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2 معاون آموزشی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
3 داور مقالات ارسالی به مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::