اعضا - عفت رفیعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عفت رفیعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 اسپیرومتری
2 برونکوسکوپی لاواژ ریه و نمونه برداری توده های ریه
3 بیوپسی پلور
4 توراسنتز مایع پلور
5 مدیریت و درمان بیماران بخش مراقبت های ویژهICU
:: ::