اعضا - عفت رفیعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عفت رفیعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فیزیوپاتولوژی روماتولوژی نیمسال اول و دوم 96-95 علوم پزشکی زنجان
2 فیزیوپاتولوژی خون نیمسال اول و دوم 96-95 علوم پزشکی زنجان
3 فیزیوپاتولوژی تنفس نیمسال دوم 99-98علوم پزشکی زنجان
4 فیزیوپاتولوژی تنفس نیمسال اول 400-99علوم پزشکی زنجان
:: ::