اعضا - محمد زیرک


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمد زیرک | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
استادیار آموزش پرستاری هستم. در  حال حاضر در دانشکده پرستاری و مامایی و دپارتمان داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مشغول به فعالیت می باشم. در زمینه علوم پرستاری و پزشکی تحقیق انجام می دهم.
:: ::