اعضا - محمد زیرک


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمد زیرک | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری مامایی 1391 1393
2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری مامایی 1398
:: ::