اعضا - محمدعلی یادگاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدعلی یادگاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
 دکتر محمدعلی یادگاری فارغ التحصیل دکترای پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی از دانشگاه علوم پزشکی تهران اخذ کردم. و مدت 2 سال آموزش در زمینه تکنولوژی گردئش خون برون پیکری را گذاراندم. هم اکنون استادیار گروه اتاق عمل و هوشبری دانشکده پرستاری و مامایی زنجان می باشم.
:: ::