اعضا - محمدعلی یادگاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدعلی یادگاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Paper title Writer Separated by --- Magazine description Publish year مقاله کامل
2 چالش‌های خودتنظیمی حرفه‌ای در پرستاری ایران ** رضا نگارنده * علي آقاجانلو * محمد علي يادگاري مجله حیات شماره 1 بهار 1396 1396 مقاله کامل
3 بررسی تاثیر بکارگیری برنامه آموزشی بر خود مدیریتی دارویی بیماران مبتلا به صرع: یک مطالعه کارآزمایی بالینی محمدعلی یادگاری---ناهید دهقان نیری---منصوره علی اصغرپور---لادن ناصح--- مجله بالینی پرستاری و مامایی 1392 مقاله کامل
4 بررسی میزان مواجهه با خشونت فیزیکی، روانی و جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان متأهل شهر زاهدان در سال 1388 حسین انصاری---مهدی نوروزی---محمدعلی یادگاری---معصومه جواهری---سمیرا انصاری--- Hormozgan Medical Journal 1391 مقاله کامل
:: ::