اعضا - محمدعلی یادگاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدعلی یادگاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مسئول پرفیوژنیست ها بیمارستان موسوی بیمارستان ایت اله موسوی زنجان 1389 1398
2 پرفیوژنیست جراحی قلب بیمارستان ایت اله موسوی زنجان 1387 1399
3 فوریت های پزشکی مرکز فوریت های زنجان 1382 1387
:: ::