اعضا - محمدعلی یادگاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محمدعلی یادگاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی تاثیر آموزش خودمدیریتی برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع دکتر یادگاری کتر گلی پور دانشگاه علوم پزشکی زنجان پزشکی تکمیل شده 1392
:: ::