اعضا - مرتضی کرمی زرندی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مرتضی کرمی زرندی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 کشت، شناسایی و آنتی بیوگرام مایکوباکتریوم 1397
2 پالس فیلد ژل الکتروفورزیز 1395
3 پروتئومیکس باکتریایی 1395
4 ریل تایم پی سی آر 1398
5 طراحی پرایمر 1394
:: ::