اعضا - پریسا غفاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پریسا غفاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 نماینده پژوهشی گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی
2 مدیر گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی
:: ::