اعضا - پریسا غفاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پریسا غفاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 نماینده پژوهشی گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی 1398
2 مدیر گروه دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی 1399
:: ::