اعضا - پوران مختاری زنجانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پوران مختاری زنجانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 تقدیر بمناسبت موفقیت دانشجویان کاردانی به کارشناسی--- معاون آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر سعادتی 1384
2 تشویق بمناسبت انجام بهتر امور محوله---رئیس بیمارستان ولیعصر زنجان جناب آقای دکتر درخشنده 1381
3 لوح تقدیر کارمند نمونه---رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان جناب آقای دکتر خانی 1380
4 لوح تقدیرکارمند نمونه --- وزیر بهداشت جناب آقای دکتر پزشکیان 1380
5 لوح تقدیرکارمند نمونه ---استاندار زنجان جناب آقای سلطانی فر 1380
6 لوح تقدیر مامای نمونه---رئیس سازمان نظام پزشکی جناب آقای دکتر بابائی 1389
:: ::