اعضا - پوران مختاری زنجانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پوران مختاری زنجانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 اپیدمیولوژی ده ساله سل در شهر زنجان پروین شیری---پوران مختاری---دکتر افسانه کرمی---دکتر جزءپناهی همایش سراسرس سل 1387 پوسترى
2 بررسی سبک زندگی دانشجویان دختر در رابطه با پیشگیری از پوکی استخوان حاجیه احمدنیا--- ترانه خوشه چین ---پوران مختاری همایش سراسری راهکارهای ارتقا سلامت و چالشها ساری 1386 پوسترى
3 بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد دانشجویان در رابطه با BSE ترانه خوشه چین ---پوران مختاری---حاجیه احمدنیا همایش سراسری راهکارهای ارتقا سلامت و چالشها ساری 1386 پوسترى
4 بررسی میزان آگاهی پرسنل پرستاری و مامائی بیمارستان ولیعصر(عج) زنجان در مورد عوامل خطرزای پوکی استخوان پوران مختاری--- پروین شیری--- ترانه خوشه چین--- نیلوفر ستارزاده هفتمین کمگره بین المللی زنان و مامائی تهران 1386 شفاهى
5 ریسک فاکتورهای فشار خون حاملگی در مادران مراجهع کننده به مراکز آموزشی درمانی تبریز84-85 نیلوفر ستارزاده ---پوران مختاری سی و هشتمین همایش سراسری حاملگی پرخطر اصفهان 1385 پوسترى
6 بررسی کیفیت ارزشیابی بالینی از دیدگاه دانشجویان مامائی دانشگاه علوم پزشکی زنجان1385 ترانه خوشه چین--- پوران مختاری در همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامائی تبریز 1385 پوسترى
7 بررسی دیدگاههای پرسنل پرستاری و مامائی شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در رابطه با دوره های آموزش ضمن خدمت پوران مختاری---ترانه خوشه چین--- پرستو مختاری در همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامائی تبریز 1385 شفاهى
8 تعیین آگاهی و عملکرددانشجویان پرستاری و هوشبری در ارائه کمکهای اولیه بهنگام وقوع بلایای طبیعی1385 ترانه خوشه چین--- پوران مختاری همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیر مترقبه زنجان 1385 پوسترى
9 مقایسه برخی مشخصات زنان باردار با و بدون اختلالات هیپرتانسیو بارداری بستری شده در مراکز آموزشی درمانی تبریز پوران مختاری--- نیلوفر ستارزاده---صدیقه صادقی نهمین همایش سالیانه بیماریهای زنان و مامائی تهران 1383 پوسترى
:: ::