اعضا - پوران مختاری زنجانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پوران مختاری زنجانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کارآموزی پرستاری مادران دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
2 کارآموزی بیماریهای زنان دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
3 کارآموزی بهداشت مادر و کودک دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
4 کارآموزی پره ناتال دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
5 کارآموزی داخلی - جراحی دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
6 کارآموزی نوزادان دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
7 کارآموزی بارداری و زایمان1و2و3 دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
8 تئوری بیماریهای زنان دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
9 کارآموزی تنظیم خانواده دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
10 کارآموزی سمیولوژی دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
11 تئوری فیزیوپاتولوژی 3 دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
12 تئوری فیزیوپاتولوژی 2 دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تاکنون
13 تئوری فیزیوپاتولوژی 1 دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تاکنون
14 تئوری پزشكی قانونی و مقررات مامايی پرستاری و مامائی زنجان از سال 82 تا کنون
15 تئوری بارداری و زایمان 1و 2 پرستاری و مامائی زنجان از سال 82 تا کنون
16 تئوری پرستاری و بهداشت مادر و نوزاد(2و1) پرستاری و مامائی زنجان و ابهر از سال 82 تاکنون
17 تئوری جمعيت و تنظيم خانواده پرستاری و مامائی زنجان از سال 82 تاکنون
18 تئوری اصول خدمات بهداشتي پرستاری و مامائی زنجان - از سال 82 تا کنون
19 تئوری تنظیم خانواده دانشکده پیراپزشکی زنجان- از سال 82 دوره های مختلف
20 تئوری نوزادان دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 1382
:: ::