اعضا - پوران مختاری زنجانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پوران مختاری زنجانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 تئوری نوزادان دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 1382
2 تئوری اصول خدمات بهداشتي پرستاری و مامائی زنجان - از سال 82 تا کنون
3 تئوری تنظیم خانواده دانشکده پیراپزشکی زنجان- از سال 82 دوره های مختلف
4 تئوری جمعيت و تنظيم خانواده پرستاری و مامائی زنجان از سال 82 تاکنون
5 تئوری پرستاری و بهداشت مادر و نوزاد(2و1) پرستاری و مامائی زنجان و ابهر از سال 82 تاکنون
6 تئوری پزشكی قانونی و مقررات مامايی پرستاری و مامائی زنجان از سال 82 تا کنون
7 تئوری بارداری و زایمان 1و 2 پرستاری و مامائی زنجان از سال 82 تا کنون
8 تئوری فیزیوپاتولوژی 1 دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تاکنون
9 تئوری فیزیوپاتولوژی 2 دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تاکنون
10 تئوری فیزیوپاتولوژی 3 دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
11 تئوری بیماریهای زنان دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
12 کارآموزی تنظیم خانواده دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
13 کارآموزی سمیولوژی دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
14 کارآموزی بارداری و زایمان1و2و3 دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
15 کارآموزی داخلی - جراحی دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
16 کارآموزی نوزادان دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
17 کارآموزی پره ناتال دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
18 کارآموزی بهداشت مادر و کودک دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
19 کارآموزی بیماریهای زنان دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
20 کارآموزی پرستاری مادران دانشکده پرستاری و مامائی زنجان ازسال 82 تا کنون
:: ::