اعضا - الهه احمد نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: الهه احمد نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## دوره های درسی
عنوان درس: اختلالات عملکرد جنسی
توصیف درس: آشنایی فراگیران با عملکرد جنسی طبیعی و غیر طبیعی در زوجین ، رفتارهای جنسی در بارداری و اختلالات عملکرد جنسی دوره درسی:
سرفصل ها:
آشنایی با نظریه های روان شناختی مربوط به هویت جنسی، نقش جنسی و رفتار جنسی آشنایی با چرخه پاسخ جنسی طبیعی در زنان و مردان عوامل موثر بر پاسخ جنسی مسائل جنسی در کودکی ، نوجوانی،بارداری و بعد از زایمان اختلالات عملکرد جنسی آشنایی با علل و عوامل نزدیکی دردناک آشنایی با انواع انحرافات جنسی آموزش و مشاوره در اختلال عملکرد جنسی در بارداری و بعد از زایمان
توضیحات:

عنوان درس: اصول مدیریت و کاربرد آن درمامایی
توصیف درس: فراگیران با اصول و چگونگی فرآیند مدیریت و اصول آن و نحوه کاربرد آن در اداره امور خدمات مامایی آشنا می شوند. دوره درسی:
سرفصل ها:
تعریف مدیریت و مفاهیم و نظریه های مدیریتی مدیریت کیفیت جامع تصمیم گیری و اصول آن انگیزش شغلی و نقش مدیریت اصول برنامه ریزی بودجه بندی اصول ارزشیابی فرایند کنترل در مدیریت تقسیمات سازمانی و بیمارستانی شرح وظایف مدیران رده های مختلف پرستاری و مامایی
توضیحات:

عنوان درس: ارتباطات،آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت3)
توصیف درس: اشنایی دانشجویان با فرایند ارتباطات،آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری دوره درسی:
سرفصل ها:
ارتباط و عناصر مهم آن انواع ارتباط مقش و اهمیت ارتباط در بهداشت باروری مبانی و اصول اموزش بهداشت انواع روشهای اموزش بهداشت پویایی گروه طراحی یک برنامه اموزشی اصول و اهداف مشاوره فنون مشاوره نقش ماما به عنوان مشاور
توضیحات:

عنوان درس: Communication, health education and counseling in maternal and child health
توصیف درس: Familiarity of students with the principles of communication with clients and the process of health education and counse دوره درسی:
سرفصل ها:
Principles of communication Types of communication, communication barriers Health education and methods Health education programs Group dynamics Principles of counseling Counseling in reproductive health Homework presentation by students
توضیحات:

:: ::