اعضا - الهه احمد نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: الهه احمد نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1380 1381
2 مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1384 1385
3 مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1385 1386
4 مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1388 1398
5 معاون آموزش بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1390 1394
6 مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان 1399 کنون
:: ::