اعضا - الهه احمد نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: الهه احمد نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مربی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 1376 1379
2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری و مامایی 1379 کن
3 مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1380 1381
4 مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1381 1382
5 مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1384 1385
6 مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1385 1386
7 مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1388 1389
8 معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1390 1394
9 مدیر گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی 1399 1401
:: ::