اعضا - الهه احمد نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: الهه احمد نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی ویژگیهای روانسنجی ابزار (شاخص سازگاری جنسی هالبرت) در زوجهای ایرانی الهه احمدنیا علوم پزشکی شاهرود زنجان تکمیل شده 1399
2 طراحی و بررسی ویژگیهای روانسنجی ابزار پیش بینی تطابق جنسی زوج های ایرانی هنگام ازدواج الهه احمدنیا علوم پزشکی شاهرود زنجان تکمیل شده 1399
3 بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد رفتار درمانی عقلانی- هیجانی بر خودکارآمدی زایمان الهه احمدنیا علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1396
4 تاثیر مشاوره مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر اهمال کاری شغلی و تصمیم گیری ماماهای شاغل در بیمارستان الهه احمدنیا علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1398
5 بررسی تأثیر مشاوره شناختی رفتاری بر شادکامی و رضایت زناشویی زنان باردار بد سرپرست الهه احمدنیا علوم پزشکی زنجان در حال اجرا -
:: ::