اعضا - الهه احمد نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: الهه احمد نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بارداري و زايمان 1 دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
2 بارداري و زايمان 2 دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
3 بارداري و زايمان 3 دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
4 بارداري و زايمان 4 دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
5 بيماريهاي زنان دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
6 بهداشت 3 دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
7 کارورزی بیماریهای زنان دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
8 کارورزی بارداری و زایمان دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
9 مدیریت و کاربرد آن در مامایی دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
10 اختلالات جنسی دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
11 پرستاري و بهداشت مادر و نوزاد1 دانشكده پرستاري ابهر
12 پرستاري و بهداشت مادر و نوزاد 2 دانشكده پرستاري و مامايي زنجان
:: ::