اعضا - الهه احمد نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: الهه احمد نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 تاثیر مشاوره مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر اهمال کاری شغلی و تصمیم گیری ماماهای شاغل در بیمارستان منیره محرم نژاد زنجان 1398
2 بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد رفتار درمانی عقلانی- هیجانی بر خودکارآمدی زایمان رعنا صفا زنجان 1396
3 بررسی تأثیر مشاوره شناختی رفتاری بر شادکامی و رضایت زناشویی زنان باردار بد سرپرست فرحناز محمدی سعادت تهران
:: ::