اعضا - الهه احمد نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: الهه احمد نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 بررسی تاثیر تکنیک های انحراف حواس علائم جسمی و خلقی زنان مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی شیما موفق اصفهان در ح MSc
2 مقایسه تاثیر دو روش تکنیک انحراف فکر و لمس درمانی در کاهش درد زایمان زنان نخست زا زهرا بختیاری خلخال در ح MSc
3 بررسی تاثیر مشاوره شناختی رفتاری بر رضایت زناشویی و شادکامی زنان باردار بد سرپرست مراجعه کننده به مراکز منتخب بهداشتی و درمانی شهر تهران فرحناز محمدی سعادت تهران 1399 MSc
4 تاثیر مشاوره مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر اهمال کاری شغلی و تصمیم گیری ماماهای شاغل در بیمارستان منیره محرم نژاد زنجان 1398 MSc
5 بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد رفتار درمانی عقلانی- هیجانی بر خودکارآمدی زایمان رعنا صفا زنجان 1396 MSc
6 بررسی تأثیر مشاوره شناختی رفتاری بر شادکامی و رضایت زناشویی زنان باردار بد سرپرست فرحناز محمدی سعادت تهران MSc
:: ::