اعضا - فرهاد رمضانی بدر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد رمضانی بدر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

سمت: عضو هیئت علمی - دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان-مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مدرک:  دکترای تخصصی (PhD) رشته آموزش پرستاری

تعداد طرح های پژوهشی مصوب: 28 طرح پژوهشی

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی فارسی: 12 مقاله

تعداد مقالات چاپ شده انگلیسی: 8 مقاله

ترجمه و تألیف کتب: 6 کتاب

ارائه مقاله در کنفرانس های بین المللی: 5 مقاله

ارائه مقاله در کنفرانس های ملی: 15 مقاله

برگزاری کارگاه های آموزشی: 21 کارگاه آموزشی- تخصصی

:: ::