اعضا - فرهاد رمضانی بدر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد رمضانی بدر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390 1393
2 سرپرست امور هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 1393
3 مسئول دبیرخانه شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391 1393
4 رئیس دانشکده دانشکده پرستاری ابهر- دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1393 -
:: ::