اعضا - فرهاد رمضانی بدر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد رمضانی بدر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Perceived motivational climate as a predictor of intrinsic motivation in medical students Saiideh Norouzi1, Es’hagh Moradi2, Ali Norouzi3*, Meysam Ebrahimi4, Farhad Ramezani Badr4 Res Dev Med Educ 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 Nurses’ autonomy level in teaching hospitals and its relationship with the underlying factors Amini k, Negarandeh R, Ramezani-Badr F, Moosaeifard M, Ramezan F International Journal of Nursing Practice 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 A survey of the Impact of using Orem self-care model on Adequacy of Dialysis in Hemodialysis Patients Fatemeh Rostami, Farhad Ramezani Badr, Nikzad Falah Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 Comparison of Nurses Satisfaction from two Traditional and Web-Based Continuing Education Methods on Emerging Diseases Alireza Khatony, M. Bahryny, N. Dehghan Nayery, Farhad Ramezani-badr 5th International conference of education, Research and Innovation, Madrid, Spain 2012 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 The Factors Influncing Clinical Learning of Nursing Students: A Qualitative Research Study Farhad Ramezani-badr, Koorosh Amini, Alireza Khatony Abstract book of AMEE, Lyon, France 2012 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 Strategies and Criteria for Clinical Decision Making In Critical Care Nurses: A Qualitative Study Farhad Ramezani-Badr, Alireza Nikbakht Nasrabadi , Zohre Parsa Yekta ,Fariba Taleghani Journal of Nursing Scholarship 2009 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 Clinical Decision- making Phenomenon in Critical Care Nurses Farhad Ramezani-Badr, Alireza Nikbakht Nasrabadi , Zohre Parsa Yekta ,Fariba Taleghani 4th International Nursing Management Conference, Antalya,Turkey 2008 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
8 The Effect of Items Analysis of Summative Evaluation on Designed Items by faculty members Farhad Ramezani-Badr, Marzie Shaban Asia-Pacific Medical Education Conference, Singapor 2007 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
9 clinical education status by nursing students' view Farhad Ramezani-badr, Alireza Khatony Asia-Pacific Medical Education Conference, Singapor 2007 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
10 بررسی تاثیر ساکشن باز راه هوایی مصنوعی براساس معیارهای جامع نیاز به ساکشن بر وضعیت همودینامیک بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه فرشید الازمنی نوده ، فرهاد رمضانی بدر، پروین شیری قیداری ، ترانه نقیبی محمودآبادی مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 بررسی تاثیر برنامه ی آموزش خود مراقبتی مبتنی بر مدل اورم بر استرس بیماران تحت همودیالیز فاطمه رستمی، فرهاد رمضانی بدر، کوروش امینی، ایوب پزشگی مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 تاثير ترکیبی ورزش هاي هوازي و بي هوازي بر كيفيت زندگي بيماران همودياليزي وحید معینی، فرهاد رمضانی بدر، آذر آوازه، مژگان جلال زاده، محمود حکمی و مینا اخلاقی مجله علمي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 استفاده از ماساژ رایحه درمانی برای کاهش کمردرد پس از مداخله کرونری از راه پوست (PCI): یک مطالعه نیمه تجربی نسرین مشگین آبادی، فرهاد رمضانی بدر، خلیل محمودی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي زنجان- دوره 21- شماره 86 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 تاثیر ماساژ رایحه درمانی بر اضطراب بیماران تحت مداخله کرونری از راه پوست (PCI) نسرین مشگین آبادی، فرهاد رمضانی بدر، خلیل محمودی مجله مراقبت های پرستاری و مامایی- دوره 2- شماره 1 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
15 تاثیر پانسمان با محلول کلرهگزیدین بر پیشگیری از عفونت موضعی محل ورود کاتتر پیس میکر موقت وریدی میترا سیراوند، فرهاد رمضانی بدر، ابولفتح علیزاده مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی- دوره 2- شماره 2 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
16 بررسی موانع به کارگیری یافته های تحقیقات پرستاری در بالین از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی زنجان در سال 1389 کورش امینی،تقی لو، حسین باقری، رمضان فلاح ، فرهاد رمضاني بدر مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي زنجان- دوره 19– شماره 76 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
17 بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری: یک تحقیق کیفی فرهاد رمضاني بدر، کورش امینی، اكبر محمد زاده، مهدی موسایی فرد مجله توسعه آموزش در علوم پزشكي زنجان - دوره 4 – شماره 6 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
18 شناخت استدلال های ذهنی و معیارهای تصمیم گیری بالینی پرستاران بخش های مراقبت ویژه: یک پژوهش کیفی فرهاد رمضانی بدر، دكتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی ، دکتر زهره پارسا یکتا ، دکتر فریبا طالقانی نشریه علمي- پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي- دوره 20، شماره 68 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
19 بررسي مهارت تصميم گيري باليني دانشجويان سال آخر كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران فرهاد رمضانی بدر، مرضيه شبان مجله توسعه آموزش در علوم پزشكي زنجان - دوره 2 – شماره 3 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
20 تاثیر تجزیه و تحلیل سئوالات آزمون های پایان ترم بر کیفیت طراحی سئوال مرضيه شبان ، فرهاد رمضاني بدر مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران- دوره سیزدهم- شماره 1 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
21 مقایسه عوامل استرس زا در دانشجویان سال آخر پرستاری و مامایی دانشگاه های منتخب علوم پزشکی شهر تهران ترانه تقوي، فرهاد رمضاني بدر ، عليرضا خاتوني مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران- دوره سیزدهم- شماره 2 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
22 بررسی تأثیر ارزیابی مداوم صلاحیت های بالینی دانشجویان بر روی میزان یادگیری بالینی آنها فرهاد رمضاني بدر ، اكبر محمد زاده خلاصه مقالات هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1385 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
23 تهیه و طراحی چک لیست های ارزشیابی بالینی توسط مربیان اكبر محمدزاده و فرهاد رمضاني بدر خلاصه مقالات هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1385 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
24 شیوع کمردرد و برخی عوامل خطر آن در کارکنان پرستاری فرهاد رمضاني بدر ، دكتر عليرضا نيكبخت، دكتر محمدپور مجله علمی و پژوهشی انجمن علمی پرستاری ایران- دوره اول- شماره 2 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
25 نظرات دانشجویان پرستاری در مورد صلاحیت های بالینی و میزان دستیابی به آنها دكتر زهره پارسا يكتا، فرهاد رمضاني بدر ، عليرضا خاتوني مجله علمی و پژوهشی انجمن علمی پرستاری ایران- دوره اول- شماره 3 1385 مقاله کامل پژوهشي اصيل
26 تأثیر آموزش برخی مهارتهای زندگی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری اكبر محمدزاده ، فرهاد رمضاني بدر خلاصه مقالات ششمين همايش كشوري آموزش پزشكي ، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي 1382 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
27 تهيه و تدوين طرح درس توسط اساتيد فرهاد رمضاني بدر، اكبر محمد زاده خلاصه مقالات ششمين همايش كشوري آموزش پزشكي ، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي شهید بهشتی 1382 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
28 تأثیر آموزش مهارتهای سخنرانی بر آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری اكبر محمدزاده ، فرهاد رمضاني بدر خلاصه مقالات ششمين همايش كشوري آموزش پزشكي ، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي 1382 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
29 بررسي نحوه ارائه مراقبتهاي پرستاري به بيماران تحت ونتيلا تور در بخش هاي مراقبت ويژه فرهاد رمضاني بدر ، مرضيه شبان مجله علمي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1378 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::