اعضا - فرهاد رمضانی بدر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد رمضانی بدر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت در شورای نویسندگان
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 عضو هيئت تحريريه مجله توسعه آموزش در علوم پزشكي زنجان 1389
2 عضو هيئت تحريريه مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1391
:: ::