اعضا - فرهاد رمضانی بدر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد رمضانی بدر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1378
2 معاون آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1388 1389
3 مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 1390
4 مدیر امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390 1392
5 رئیس دانشکده پرستاری دانشکده پرستاری ابهر 1393 1395
6 مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395
:: ::