اعضا - فرهاد رمضانی بدر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد رمضانی بدر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 عضو هيئت علمي 1378
2 آموزش تئوریک و بالینی دانشجویان پرستاری 1378
3 طراحی و انجام انواع پژوهش های کمی 1378
4 طراحی و انجام انواع پژوهش های کیفی 1389
:: ::