اعضا - فرهاد رمضانی بدر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد رمضانی بدر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 مقايسه مهارت هاي تصميم گيري باليني دانشجويان كارشناسي پرستاري از سال دوم تا سال چهارم در دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1388 دكتر فرهاد رمضاني بدر، دكتر اكبر محمدزاده ، مهدي موسايي فر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پرستاري و مامايي زنجان در حال اجرا -
2 فرایند تصمیم گیری بالینی پرستاران بخش های مراقبت ویژه : ارائه مدل تصمیم گیری باليني كارآمد دكتر فرهاد رمضانی بدر، دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، دکتر زهره پارسا یکتا ، دکتر فریبا طالقانی معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران تکمیل شده 1389
3 تدوین و سازماندهی مهارت های اساسی بالینی مورد نیاز در برنامه آموزشی دانشجویان کارشناسی پرستاری1387 دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، مرضيه شبان ، دكتر فرهاد رمضاني بدر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده پرستاري و ماماي دانشگاه علوم پزشكي تهران در حال اجرا 1387
4 بررسي مهارت تصمیم گیری بالینی دانشجویان پرستاری سال چهارم دانشگاه علوم پزشکی تهران 1387 دكتر فرهاد رمضاني بدر، مرضيه شبان مركز مطالعات توسعه ي آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشكده پرستاري و ماماي دانشگاه علوم پزشكي تهران تکمیل شده 1387
5 بررسی تأثیر تجزیه و تحلیل سؤالات پایان ترم بر روی طراحی سؤالات توسط اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1384 مرضيه شبان ، فرهاد رمضاني بدر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده پرستاري و ماماي دانشگاه علوم پزشكي تهران تکمیل شده 1384
6 مقایسه عوامل استرس زا در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران 1384 دكتر ترانه تقوي، عليرضا خاتوني ، فرهاد رمضاني بدر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده پرستاري و ماماي دانشگاه علوم پزشكي تهران تکمیل شده 1385
7 بررسي ميزان شيوع و برخي عوامل خطر كمردرد در كاركنان پرستاري بيمارستانهاي آموزشي شهر زنجان 1381 فرهاد رمضاني بدر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان تکمیل شده 1381
8 بررسي نحوه ارائه مراقبتهاي پرستاري به بيماران تحت ونتيلا تور در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي آموزشي شهر رشت 1377 فرهاد رمضاني بدر ، مرضيه شبان معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان دانشكده پرستاري و ماماي دانشگاه علوم پزشكي گيلان تکمیل شده 1377
9 بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی در رابطه با دیابت نوع 2 در شهر زنجان- پایان نامه دانشجوی دکترای عمومی پزشکی دکتر ولی زاده ، بیات و رمضانی بدر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشکده پزشکی تکمیل شده 1390
10 تاثير ترکیبی ورزش هاي هوازي و بي هوازي بر كيفيت زندگي بيماران همودياليزي معینی، رمضانی بدر، آوازه، جلال زاده و حکمی معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پرستاري و ماماي تکمیل شده 1391
11 تاثیر ماساژ رایحه درمانی در کمر درد و اضطراب بیماران تحت مداخله کرونری از راه پوست مشگین آبادی، رمضانی بدر و محمودی معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پرستاري و ماماي تکمیل شده 1391
12 بررسی استقلال پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر زنجان امینی، موسایی فر، رمضانی بدر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پرستاري و ماماي تکمیل شده 1390
13 بررسی تاثیر پانسمان با محلول کلرهگزیدین بر پیشگیری از عفونت کاتتر پیس میکر موقت وریدی فمورال سیراوند، رمضانی بدر و علیزاده معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پرستاري و ماماي تکمیل شده 1391
14 بررسی مقايسه اي تاثیر دو روش تجسم هدایت شده و آرام سازی پيشرونده عضلانی بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی جراحی CABG بهرامی، رمضانی بدر و امینی و کریمیان معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پرستاري و ماماي تکمیل شده 1391
15 بررسی تاثیر مدل خود مراقبتی اورم بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی بیماران تحت همودیالیز رستمی ، رمضانی بدر و پزشکی و امینی معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پرستاري و ماماي تکمیل شده 1392
16 مقایسه تاثیر دهان شویه عسل 5/12% بادهان شویه کلرهگزیدین2/.% در پیشگیری از کلونیزاسیون باکتریایی دهانی – حلقی بیماران تحت ونتیلاتور بستری در بخش های مراقبت ویژه امیری، رمضانی بدر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پرستاري و ماماي تکمیل شده 1392
17 بررسی فرایند یادگیری بالینی در دانشجویان پرستاری: یک تحقیق کیفی رمضانی بدر ، نوریان، امینی و خاتونی معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پرستاري و ماماي در حال اجرا 1395
18 تاثیر لمس درمانی بر روی درد و متغیرهای فیزیولوژیک بیماران تحت تهویه دهنده مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه زعیمی، رمضانی بدر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پرستاري و ماماي تکمیل شده 1394
19 تاثیر ساکشن لوله داخل تراشه براساس معیارهای جامع نیاز به ساکشن بر وضعیت همودینامیک و پارامترهای ریوی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه الازمنی و رمضانی بدر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پرستاري و ماماي تکمیل شده 1394
20 بررسی تاثیر الگوی توانمندسازی مادران کودکان تحت جراحی قلب بر نگرش، مشارکت و رضایت آنان از مراقبت های تیم پزشکی رئوفی و رمضانی بدر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پرستاري و ماماي تکمیل شده 1395
21 پیشگویی انگیزش درونی براساس درک دانشجویان پرستاری از جو انگیزشی نوروزی، رمضانی بدر ، ابراهیمی معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پرستاري ابهر در حال اجرا 1395
:: ::